Kik vagyunk?

Alapítványunk felekezetközi, keresztyén missziós alapítvány, mely 1991. október 10-én jött létre. Az alapítvány munkáját irányító hattagú kuratórium különböző felekezetű hívő emberekből áll. Nem alapítunk külön gyülekezetet, de támogatjuk a meglévő gyülekezetekben a személyes evangélizációs munkát – különös tekintettel az egyházaktól távol élők körére.

Önkéntes munkatársaink az ország különböző területein és gyülekezeteiben élnek és munkálkodnak. Olyan elkötelezett keresztyének:

 • akik megismerték Jézus Krisztust, nála bűnbocsánatot, új életet találtak.
 • akiknek Isten szava szent.
 • akik készek az EMO alapelvei szerint, az Alapítvány irányításával részt venni ebben a szolgálatban.

Miért indultunk el?

Jézus Krisztus ezt mondta:

“Menjetek el szerte a világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15)

Tehát ne csupán hívogassuk a még Isten nélkül élőket (pl. evangélizációkra), hanem menjünk el hozzájuk és hirdessük az örömhírt számukra! Isten maga is ezt tette. Nem csak hívta a megtérésre népét (és a pogányokat) a prófétákon keresztül, hanem eljött közénk Jézusban, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk19,10)

Mit gondol, hazánkban az emberek hány százaléka jár több-kevesebb rendszerességgel (legalább havonta) templomba, ahol hallhatja Isten igéjét? 17%!
Ennél ritkábban (vagyis kb. a nagy ünnepeken) 26 %, és saját bevallása szerint sohasem megy templomba a hazai társadalom 58 %-a.

(15 éves és annál idősebb hazai lakosság adatai, Szonda-Ipsos, 2007.)

Vajon nincs-e kiáltóan nagy szükség arra, hogy elvigyük honfitársainknak az élet-lélekmentő evangéliumot mi, akik ismerjük, akik boldog, új életben járhatunk Krisztus kegyelméből?

Azért megyünk tehát, mert ez Urunk

 • akarata: “Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.” (1Tim 2,4)
 • parancsa: “Menjetek el szerte a világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15)
 • példája: “Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lk 19,10)

Céljaink

 • Buzdítani Isten népét és segíteni abban, hogy betöltsék Urunknak a misszióra vonatkozó akaratát, parancsát.
 • Elvinni szórólapjainkat, s ezen kereszül a Krisztusról szóló örömhírt – előbb-utóbb minden Magyarországi otthonba.
 • Felkínálni a szabadulás útját, be- és felmutatva a Szabadítóval való élő kapcsolat lehetőségét, szóban és írásban.
 • Minél több honfitársunknak kezébe adni Isten igéjét, amely őket is ” …bölccsé teheti az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által.” (2Tim 3,16)
 • Segíteni, hogy mindazok, akikben éhség, vágy van Urunk személye, szeretete után, azok a tiszta evangéliumot hallhassák, és általa élő hitre jussanak.
 • Törődni mindazokkal, akik lelki életük dolgaiban valamilyen formában segítséget kértek tőlünk.
 • Segíteni, hogy akik vágynak erre, azok élő keresztyén közösségre leljenek valamelyik partner-gyülekezetben.

Belföldi kapcsolataink

Egyházak, gyülekezetek

Túlnyomórészt a nagyobb protestáns egyházak helyi gyülekezeteivel együttműködve, az ő munkájukat segítve végezzük a szolgálatot (református, evangélikus, baptista, metodista, testvérgyülekezet stb.), de adódott lehetőségünk már másokkal is együtt dolgozni.

Azokkal a közösségekkel fogunk össze, akik

 • elfogadják és örömmel veszik azt a segítséget, amelyet az Alapítvány a maga sajátos eszközeivel és lehetőségeivel nyújtani tud a missziós munkában, és
 • akikkel a lelki-munkatársi egység megvalósulhat, akik a hit és a misszió alapkérdéseiben egyek tudnak lenni velünk.

Lelki alapállásunkat a fenti alapkérdésekben a “Kiket hívunk várunk az EMO munkájába?” c. írásunkban foglaltuk össze.

Szervezetek
Az EMO a helyi adottságokat és lehetőségeket figyelembe véve együttműködik más, hasonló alapelvekkel működő keresztyén szervezetekkel, mint pl. (a teljesség igénye nélkül):

Ez utóbbival egész szoros az együttműködés. Az EMO elsősorban felnőttek felé végzi szolgálatát, így a hozzánk forduló gyermekeket a VISZ-hez irányítjuk, míg ők, mint gyermekevangélizációs közösség, a hozzájuk forduló felnőtteket hozzánk.

Külföldi kapcsolataink

Ez a fajta szisztematikus iratmissziós munka 1946-ban indult el egy kanadai lelkész szolgálatai nyomán. A kezdeti mozgalomba azóta bekapcsolódott országokban folyó munkát az Every Home for Christ International nevű szervezet fogja össze.

A magyar EMO szorosabban ennek európai csoportjával a Europe Every Home for Christ-tal áll kapcsolatban. Függetlenül, de egymást segítve dolgozunk Európa 18 országában.

Az alábbi térképen azok az országok láthatóak, amelyekben működő testvérszervezetünk van. A színezés az egyes régiókat jelzi.

Lelki és anyagi háttér

Munkánk hátteréül az EMO baráti köre szolgál, melynek tagjai két-három havonta kapnak körlevelet a munkánk alakulásáról. Ők hordozzák imádságban ezt a szolgálatot, ők végzik a traktátusosztást, irodai segítséget, levelezést, látogatást.

Ugyanúgy ahogy egy gyülekezeti evangélizáció nem csak az evangélista feladata, az EMO munkában is, a nagyon változatos feladatok között kell, hogy legyen helye mindenkinek, aki az evangéliumot szeretné elvinni az EMO-val az embereknek.

Legutóbbi körlevelünket pdf formában letöltheti “itt“.

Anyagiak: Alapítványunk kizárólag adományokból tartja fenn magát illetve Urunk tartja fenn azáltal, hogy embereket indít adakozásra. A munka anyagi hátterét így a hazai és a külföldi hívő emberek adományai jelentik. A hazai adományok éves szinten a kiadásaink 40-60 %-át fedezik, a többit külföldi testvérek adományai pótolják. Az EMO-nak küldött (belföldi) adományokról, mint közhasznú szervezet, adócsökkentésre jogosító igazolást is küldtünk amíg a jogszabályok ezt lehetővé tették.

Mit csinálunk?

Segítünk a helyi gyülekezet illetve gyülekezetek munkatarsainak felkészülni a közös szolgálatra. Majd velük együtt elmegyünk egészen az otthonok ajtajáig, bezörgetünk (csengetünk, kopogunk…), s átadjuk szórólapjainkat egy pár kedves szó kíséretében. Házról házra, otthonról otthonra – módszeresen. Olyan ez, mint a magvetés. A szórólap is, a mag is önmagában kicsiny, de élet van bennük és sok van belőlük.

1992 februárja óta (részben a posta segítségével) több mint 700 település 1 000 000 ajtajánál jártunk.

Akiben megmozdul bármilyen érdeklődés, mint mag a földben, az visszaküldheti a kis írásunkban lévő válaszlapot, s kérhet levelező bibliaismertetőt, bibliaolvasó segédanyagot, lelki olvasmányokat és – ha szükséges – Újszövetséget. Csaknem 5´500 ember kérte már ezeket.

Csak Újszövetségből 3 400-at küldtünk el. Bár mindet olvasnák! Az sem lenne kevés, ha csak ennyit tettünk volna. Illetve legyünk őszinték: ezt is, s minden egyebet Urunk tette azokon az egyszerű, hívő embereken keresztül, akik munkatársaink. … Egyszerű, Urukat, s az elveszetteket szerető emberek szolgálata ez, akik elmennek, bizonyságot tesznek, leveleznek, segítenek az irodában, imádkoznak, imádkoznak, imádkoznak… A küldött könyvek jelentős része levelezésre biztat, sőt arra épül. Levelező munkatársaink örömmel válaszolnak a kérdésekre, továbbsegítve a megszólítottakat a hit útján.

Írásos anyagainkat az érdeklődők megrendelhetik, illetve letölthetik ITT, illetve a Termékek menüpontnál.

Néhány levélrészlet a küldött anyagokkal kapcsolatban:

Nagy örömmel üdvözlöm azokat, akik ezt a sorozatot elindították. Én már rég szerettem volna foglalkozni a Bibliával, de nem tudtam, hogy kezdjek hozzá. Na­gyon remélem, hogy most az Önök segít­ségével jártassá válok a Biblia és a vallá­sok terén, hogy az unokáimat már így tudjam tanítani….”

Sok zűrzavaros, tudatlanságból eredő gon­dolatom van. Már nagyon sokra segített jó választ találni a füzetek kérdésein való elmélkedés, kutakodás, és bár szégyel­lem, hogy nem tudom jól kitölteni, de az is jó, ha tudom, hogy mit nem tudok…”

Nagyon hasznos segítség a Napról-nap­ra című füzet, a Biblia jobb megértésé­hez. A laikusnak megvilágít egy-egy régi kifejezést, szokást.”

Kedves Munkatársak! Nagyon szégyel­lem, hogy eddig nem köszöntem meg a kül­deményüket, de 2 hete elhunyt a férjem és nagy a bánatunk. Csak a Biblia olvasá­sa ad megnyugvást a lelkünknek. … Csodá­latos az Újszövetség és a Zsoltárok Köny­ve! Egyetlen vigaszom…”

A szórólaposztást legtöbbször valamilyen evangélizációs rendezvény követi. Néha mi rendezzük ezt, néha a gyülekezet vagy a gyülekezetek közösen. A megszokott igehirdetési alkalmon túl volt már színdarab, zenés est, teadélután, filmklub, klub-sorozat, amire hívogattunk. Így egy másik lehetőség a továbblépésre, hogy a megszólított család elfogadja a szórólappal együtt átadott meghívót és elmegy egy keresztyén rendezvényre.

Amikor házról-házra járunk, a keresztyénség iránt nyitott, és a kapcsolatot szívesen folytató embereket feljegyezzük. Őket a helyi gyülekezet, gyülekezetek élőhitű munkatársai kereshetik meg ismét, folytatva a megkezdett beszélgetéseket. Ez a kapcsolat folytatásának harmadik módja.